+371 6784 3771 buvkon@buvkon.lv

BIM rokasgrāmata

Papildināta BIM Rokasgrāmata un izlaista versija 1.1

(lasīt šeit)

Kopā ar sadarbības partneriem noslēdzies darbs pie BIM rokasgrāmatas versijas 1.0  papildināšanas, un plašākai publikai ir nodota BIM rokasgrāmatas versija 1.1. 
Rokasgrāmatas versijā 1.1 esam pievienojuši ļoti būtisku nodaļu par iesaistīto pušu atbildības sadalījumu, strādājot BIM vidē, kā arī esam risinājuši jautājumu par atbildību autoruzraudzības laikā.

"Izstrādāta Latvijā pirmā BIM rokasgrāmata" 

Elīzas Lūses raksts žurnālā Latvijas Būvniecība Nr. 3 2014 Maijs / Jūnijs 

Būvniecības tirgū ienāk jauns pakalpojums – BIM interaktīvā būvniecība

Noslēdzies darbs pie BIM (Būves informācijas modelēšana) rokasgrāmatas veidošanas, kas tapusi, sadarbojoties vadošajiem būvniecības, projektēšanas un arhitektūras speciālistiem, ar mērķi veicināt izpratni par BIM procesa iespējām un priekšrocībām un sniegt praktisku palīdzību BIM ieviešanas procesā, definējot un aprakstot atsevišķu projekta darbības jomu modeļu izstrādes un aprites principus, lai nonāktu pie viena kopīga, savietojama 3 dimensiju būves modeļa, kurā apkopoti visi dati no atsevišķo darbības jomu modeļiem. 

Ikviens, kuram līdz šim brīdim, kaut reizi savā dzīvē nācies saskarties ar būvniecības procesu, tehniskā projekta dokumentāciju ir saņēmis kā 2D rasējumus, kuros projektēšanas nianses nespeciālistam, projekta pasūtītājam ir grūti uztvert, tāpat grūti ir saredzēt projektēšanas kļūdas, reāli pārliecināties par atsevišķo projektu sadaļu savietošanos. Latvijā ir atsevišķi arhitektūras un projektēšanas biroji, kam projektēšana 3D ir kļuvusi par iekšēja projektēšanas procesa sastāvdaļu vai arī vizualizēšana 3D galvenokārt ir izmantota tikai mārketinga nolūkiem, lai piesaistītu pircēju uzmanību. Taču līdz šim Latvijā nav pieredzes apvienot atsevišķus projektēšanas 3D modeļus vienā kopīgā savietotā modelī, ar kura palīdzību būtu iespējams parādīt projektu vienkārši un saprotami jebkuram cilvēkam un ar kura palīdzību būtu iespējams speciālistiem saskaņoti koordinēt projektēšanas procesu, maksimāli izslēdzot projektēšanas kļūdas un iespējamos riskus, nonākot līdz pasūtītāja vēlmju pilnīgai apmierināšanai.

„BIM jākļūst par projektēšanas nākotni, jo ar tā palīdzību mēs varam maksimāli apmierināt pasūtītāja vēlmes, ne tikai uzmodelējot vēlmēm atbilstošu ēku, bet projektēšanas laikā operatīvāk saskatīt un izslēgt projektēšanas kļūdas, precīzāk noteikt būvniecības termiņus, kas pēdējo gadu projektos ir bijis viens no galvenajiem iemesliem pie projektu izmaksu palielināšanās. Ar BIM palīdzību ir iespējams virtuāli izplānot katru soli pirms būvniecības uzsākšanas”, norāda viens no BIM rokasgrāmatas veidotājiem, SIA „Būvkonsultants” vadītājs N.Eglītis.

Lai šo BIM ieviešanas procesu atvieglotu, tās veidotāji rokasgrāmatā ir aprakstījuši projekta attīstības stadijas, pamatprincipus nepieciešamo modeļu pareizai vadīšanai noteiktajās stadijās, lai vēlāk tos būtu iespējams izmantot datu ieguvē un informācijas apmaiņā. Tāpat tiek skaidroti BIM savietojamības nodrošināšanas priekšnosacījumi, nepieciešamo dokumentu saturs, aprakstīti ieteicamie komunikācijas un sadarbības principi starp projekta grupas dalībniekiem.

Aprakstot BIM procesus, rokasgrāmatas veidotāji ir balstījušies gan uz savu līdzšinējo pieredzi, gan citu valstu speciālistu izstrādātajām vadlīnijām un standartiem, kā arī tika veikti praktiski testi ar modeļiem.

Ieguvumi no BIM ieviešanas: 

Prognozējamība:

-         savlaicīgi iespējams pārliecināties par projekta izbūves iespējamību;

-         iespējams projekta „konfliktus” jau novērst projekta sākuma stadijā, tādejādi izbēgot no dārgām un laikietilpīgām kļūdām;

-         iespējams operatīvi izvērtēt vairākas alternatīvas un izvēlēties vispiemērotāko. 

Koordinācija:

-     visiem projekta dalībniekiem ir vienāda informācija (t.sk. izmaiņas), līdz ar to lielāka datu precizitāte;

-         izpildes termiņu efektivitāte;

-         iespējams operatīvi mainīt risinājumus, izvēloties piemērotāko.

 Efektivitāte:

-         projektēšanas laika ietaupījums;

-        projekta komandai ir iespējas jau sākotnēji vizualizēt, tādejādi novēršot problēmas jau projekta sākuma stadijā.

Šīs rokasgrāmatas versijā 1.0 nav iekļauta informācija par BIM pielietojumu, organizējot iepirkumu, būvniecības periodā un apsaimniekošanas laikā, tajā ir tikai daļēji definēta pušu atbildība un iespējamās līgumattiecības. Šīs tēmas tiks pētītas un iekļautas Rokasgrāmatas nākošajās versijās.

 „Viennozīmīgi BIM izmaina un uzlabo projektēšanas vidi un dod kvalitatīvāku rezultātu”, noslēgumā piebilst viens no rokasgrāmatas veidotājiem - Artūrs Rakstiņš.  

Ar BIM rokasgrāmatas versiju 1.0 iepazīties var šeit.